Nepřátelské převzetí firmy je považováno jako obrana proti špatnému managementu

Nepřátelské převzetí se uplatňuje v případě, dojde-li k nesouladu v názorech na chod a směřování společnosti. Management není schopný využít všech investičních příležitostí, které by mohly přispět k růstu její tržní hodnoty. Myslí-li si akcionář či investor, že je společnost podhodnocená, může provést právě nepřátelské převzetí. Po jeho úspěchu následuje potřebná výměna managementu. Proto je důležité podotknout, že nepřátelské převzetí je nepřátelské vůči managementu společností!!!
manage
Způsoby provedení nepřátelského převzetí:
· Veřejný odkup –jedná se o začátek procesu nepřátelského převzetí, neboť dochází k nakupování akcií na veřejném kapitálovém trhu. Anonymita nakupování tak může vést k zabezpečení úspěšnosti celého převzetí. Útočník nakupuje akcie, čím větší počet akcií koupí, tím větší je jeho výhoda. Napadený se však může začít bránit, čímž celý proces prodraží nebo úplně zastaví.
· Zmocnění –může následovat právě po veřejném odkupu, neboť se jedná o souboj o právo zastupovat. Nejde tedy o skutečný nákup kmenových akcií, nýbrž o získání hlasovacího práva, které je s nimi spojeno. Jedná se tedy o pokus akcionáře či skupiny akcionářů zajistit si kontrolu nebo výkon rozhodnutí ve společnosti tím, že získá potřebné množství hlasovacích práv na základě zplnomocnění.
· Přejetí na ulici– jedná se o odkup bloků akcií od arbitražérů.
· Tendrové nabídky– jedná se o nabídku k odkoupení akcií jedním či více subjekty, kteří jednají ve shodě za účelem získání významných podílů ve společnosti. Tato metoda je používaná zejména v USA.
Techniky financování nepřátelského převzetí:
· Zadlužený výkup –jde o případ, ve kterém je akvizice nebo fúze primárně financovaná dluhem. Tento dluh je zajištěn aktivy společnosti, která je přebíraná.
· Manažerský výkup –jde o speciální případ zadluženého výkupu, ve kterém je přebírajícím společnosti její současný management.
pracovat společně
· Nekvalitní (prašivé) obligace –tato metoda financování je spojená s vysoce rizikovými obligacemi, pro které je typické nízké hodnocení, ale velký výnos. Junk bonds vznikly v USA ve 20. stol. Ve 30. letech vymizely kvůli hospodářské krizi, v 70. letech se staly nejrychleji se rozvíjejícím a nejkontroverznějším způsobem financování. Člení se na vycházející hvězdy a padlé anděly.

4/5 - (2 votes)